Ogólne Warunki Czarteru

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami czarteru jachtów żaglowych i motorowych w serwisie Jachty Mazury.

DEFINICJE

Jachty Mazury – serwis znajdujący się pod adresem internetowym jachtymazury.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
Armator – właściciel jachtów i ich Czarterodawca .
Klient – określenie odnosi się do osoby rezerwującej jacht za pomocą serwisu Jachty Mazury. Wymiennie stosowane określenie z „Czarterujący”.
Ogólne Warunki Czarteru – to zbiór ogólnych warunków ustanowionych przez Armatora, z którymi może zapoznać się każdy Klient, przed podjęciem decyzji o podpisaniu Umowy o Czarter Jachtu.
Umowa o Czarter Jachtu – zbiór szczegółowych warunków wynajmu jachtu, w którym zawarte są podstawowe parametry jachtu, opłaty, dane personalne Klienta oraz Armatora. Umowa ta nabiera mocy po podpisaniu przez obie strony. Wymiennie stosowane określenie z „umowa czarterowa”.
Rejs ONE WAY – wyrażenie to określa zdanie jachtu w porcie innym niż macierzysty.

& 1. REZERWACJA

Za moment rezerwacji jachtu uznaje się datę wpłaty zaliczki na konto wyszczególnione w umowie. Dodatkowo obowiązkowo Czarterujący zobowiązany jest do podpisania umowy, której kopię należy wysłać na adres mailowy Armatora.

& 2. WARUNKI PŁATNOŚCI

Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki, z zachowaniem terminu określonego w umowie czarterowej. Pozostałą część należy uregulować maksymalnie na trzy dni przed rozpoczęciem rejsu, w przypadku przelewu, lub w dniu odbioru jachtu w formie gotówki.

& 3. KAUCJA

Przed rozpoczęciem rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty kaucji w kwocie podanej w umowie czarterowej. Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy Czarterującego. Po zdaniu jachtu i jego weryfikacji przez Armatora, kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub w części pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód.

& 4. ODBIÓR JACHTU

Odbiór i przekazanie jachtu odbywa się w porcie macierzystym lub w innym miejscu, wcześniej ustalonym z Armatorem. Czarterujący przed wypłynięciem poinstruowany zostaje w zakresie obsługi jachtu i jego wyposażenia, szczegółowo opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez obie strony. Wszelkie uwagi dotyczące jachtu należy zgłaszać Armatorowi, przed rozpoczęciem rejsu. W sytuacji wyjątkowej spowodowanej niemożliwą do przewidzenia awarią jachtu – Armator zastrzega możliwość zmiany godziny rozpoczęcia czarteru jachtu.

& 5. ZDANIE JACHTU

W dniu zakończenia rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu z zachowaniem warunków określonych w umowie. Zdanie jachtu odbywa się w porcie macierzystym lub, jeśli została wybrana opcja rejsu ONE WAY, w innym miejscu – wskazanym na umowie czarterowej. Odbiór jachtu przez Armatora, odbywa się w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż określony w umowie, kaucja ulega potrąceniu, a Czarterujący ma obowiązek dopłacenia, za każdą nowo rozpoczętą dobę czarteru, kwotę zgodną z obowiązującym cennikiem.

& 6. UBEZPIECZENIE

Każdy jacht czarterowany z serwisu Jachty Mazury posiada:

  • Ubezpieczenie JACHT-CASCO,
  • Ubezpieczenie OC użytkownika,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

& 7. REZYGNACJA Z CZARTERU

Armatorowi przysługuje prawo potrącenia 100% wartości wpłaconej zaliczki, jeśli Czarterujący zrezygnuje z usługi, bez podania ważnej i zrozumiałej dla Armatora przyczyny jego decyzji.